74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl
 1. Termin realizacji( wykonania)  do 30.12.2021r.
 2. Okres gwarancji: 5 lat
 3. Warunki płatności: przelewem na wskazane konto i datę płatności wskazane na fakturze: 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena 100%.
 5. Ofertę winna spełniać wymagania o których mowa wart.3 ust2 uchwały 129 Rada Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „ Laboratoria Przyszłości”. ( Szczegółowy katalog wyposażenia określający minimalne wymagania wyposażenia dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia).
 6. Opis sposobu obliczenia ceny składanej ofercie;
 • Łączna wartość określoną zgodne z wykazem ( specyfikacja w załączniku nr 1);
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług Vat.;
 • Koszty transportu i dostawy;
 • Wszelkie ( łącznie) upusty, inne promocje.
 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim. Złożyć w terminie do 21.12.2021r. do godz. 14.00 w sekretariacie szkoły na parterze.

Na kopercie należy umieścić adres i nazwę wykonawcy oraz numer telefonu.

Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu ceny powiadomi potencjalnych wykonawców.

Załączniki: