74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Świebodzice 09 maja 2019 r.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28

58-160 Świebodzice

tel./fax: 74 666-96-16
e-mail: psp1swiebodzice@wp.pl

I. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków raz dziennie –

obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie + napój ) w naczyniach własnych Wykonawcy, dla średnio uczniów dziennie, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach – wiek dzieci od 7 do 9 lat: 20 osób i wiek dzieci od 3 lat do 4 lat: 25 osób; wiek dzieci od 5 lat do 4 lat: 25 osób.

2) Rodzice za obiady rozliczają się z firmą cateringową na koniec miesiąca za faktycznie zjedzone posiłki przez dzieci.

3) Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci.

II. Istotne zasady realizacji zamówienia

1) Zamówienie jest udzielane z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo Zamówień Publicznych (art. 4, pkt 8 ustawy).

2) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami,

w sprawie niniejszej procedury jest p.o. Dyrektora Elwira Kirklo-Rusek i Główny Księgowy Jolanta Kuska

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę za

wykonanie zamówienia publicznego.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.
6) Termin składania ofert przypada na dzień 31 maja 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie

Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach, ul. M. J. Piłsudskiego 28,

58-160 Świebodzice.
7) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
psp1@swiebodzice.wp.pl,

poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście.

8) Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:
OFERTA NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWIEBODZICACH
.

9) Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 3 września 2019 r., zakończenie –

23 czerwca 2020 roku.

10) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – brak szczególnego

warunku w tym zakresie;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali należycie lub wykonują (w ramach pojedynczego zamówienia) – przez okres przynajmniej 10 miesięcy – co najmniej 1 usługę związaną z

przygotowywaniem, dostarczaniem i wydawaniem posiłków dla dzieci szkolnych – wiek od 3 do 9 lat.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – brak szczególnego warunku w tym zakresie.