74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www: https://naszajedynka.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach. jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest P.Elwira Kirklo-Rusek, adres poczty elektronicznej Psp1swiebodzice@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 666 96 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach mieści się w 1 budynku:.

1) Budynek przy ul. M.J.Piłsudskiego 28 – budynek trójkondycyjny, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Jedynie główne wejście po prawej stronie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach i wejście na salę gimnastyczna jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych . Ze względu na zabytkowy charakter obiektu brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian architektonicznych budynku, np. budowa windy.

 Aplikacje mobilne

brak