74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku szkoły.

I. Warunki zamówienia:

1. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szkoły:

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian o powierzchni około 266 m2,

2. Wykonanie ubytków w ścianach, w ramach potrzeb gładzi gipsowych.

II. Wymagania Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby oferent posiadał doświadczenie w wykonywaniu robót budowlach

III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia,

IV. Tryb udzielania wyjaśnień warunków zamówienia.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w tym celu jest sekretarz szkoły

tel: 74 6669616

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Oferent składa wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 do warunków zamówienia.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

3) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

4) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi oferenta, danymi zamawiającego oraz napisem:

„Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzicach”

VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 1

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice sekretariat szkoły parter do dnia 21 czerwca 2019 r. do godz. 15.00,

otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r.

2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

VII. Kryterium wyboru oferty i znaczenie.

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto usługi remontowej – 100 %

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największa liczbę punktów według formuły:

(Cena najniższa / Cena badanej oferty) x 100 % = liczba punktów

VIII. Warunki umowy.

Szczegółowe warunki wykonania prac remontowych zostaną uzgodnione z oferentem.

Zamawiający dopuszcza inne niż w zaproszeniu warunki zamówienia.

IX. Ogłoszenia wyboru Oferenta.

Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert, na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej szkoły www.naszajedynka.pl

X. Załączniki:

– Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzicach.

 

Świebodzice,  10 czerwiec 2019 r.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/fax…………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………. REGON…………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzicach oferuję:

1. Koszt wykonania usługi remontowej w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w cenie …………………………………zł/brutto.

2 Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 10 sierpnia 2019 r.

3. Dokonałem (łam) wizji lokalnej i nie wnoszę zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………

Pieczęć i czytelny podpis Oferenta

 

Zapytanie ofertowe.docx